CURRENT LANG: [it][PL] [EN] [IT] [ES] [CZ] [RS]
            Effettua il login prima...Attenzione: login e password del nostro negozio non da un accesso al sistema tecnico. Per questo si prega di fare un'altro account qui.

Da 1 giugno 2016 nostro supporto tecnico non si occupera dei dispositivi che ci sono stati spediti senza RMA. Si tratta degli apparati mandati per riparare, sia apparati per scambiare. Dispositivi senza RMA verranno spediti a costo di mittente.

Si prega di mettere scritto "RMA" su colli che verranno spediti, insieme con numero RMA di almeno un dispositivo che si trova in pacco.

.


Firma CDR otrzymała dotację z działania 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013,
Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa CDR Sp. z o.o. w Rybniku w wyniku wdrożenia usług serwisowych i pomiarowych.”
Program Operacyjny: Regionalny, Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Oś Priorytetowa: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie: 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość
Całkowita wartość projektu 263220,00 PLN. Dofinansowanie w kwocie 128400,00 PLN (60% kosztów kwalifikowanych)

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”